ศูนย์รักษาโรคตับ

แผนกการรักษา ระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
การรักษา โรคไขมันพอกตับ, ไวรัสตับอักเสบCและB, โรคตับแข็ง, มะเร็งตับ, การแนะนำและปรึกษาโภชนาการด้านโรคตับ, โรคอ้วน,โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร, โรคนิ่วในถุงน้ำดี

รับปรึกษาผลตรวจสุขภาพต่างๆ
ท่านสามารถนำผลตรวจสุขภาพมาปรึกษากับแพทย์ได้

แพทย์ศูนย์โรคตับของเรา

Dr.Tomoaki Ishihara
Dr.Tomoaki Ishihara

 • ประธานกรรมการบริหาร นิติบุคคลการแพทย์โปรเกรส ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารยกไกจิ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
 • แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร ・สมาชิกสภาแพทย์ภาคพื้นไทโค
 • แพทย์เฉพาะทางระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์ด้านโรคไตและการฟอกไต
 • แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคอ้วน
Dr. Masahiko Kaito
Dr. Masahiko Kaito

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคทางเดินอาหาร Mie Shoukaki
 • อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิเอะ
 • ที่ปรึกษาพิเศษ นิติบุคคลการแพทย์โปรเกรส ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารยกไกจิ
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
Dr. Jiro Ikoma
Dr. Jiro Ikoma

 • รองผู้อำนวยการไรงพยาบาลโรคทางเดินอาหาร Mie Shoukaki
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร
Dr. Hideaki Tanaka
Dr. Hideaki Tanaka

 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
Dr. Toshio Itani
Dr. Toshio Itani

 • แพทย์เจ้าของคลินิก ASAHI Clinic
 • Fellow of the Japanese Society of Internal Medicine
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและหลอดอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านเชื้อเอชไพโลไรและโรคติดเชื้อ
Dr. Makoto Kuroda
Dr. Makoto Kuroda

 • แพทย์เจ้าของคลินิก Kuroda Family
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
 • อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิเอะ

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る